KÖLDMEDIER
blueline.gif (2908 bytes)

Jag har sedan 1990 varit involverad i arbetet med introduktionen av klorfria medier såväl HFC som Kolväten och samlat mycket erfarenheter som jag tror kan vara till nytta i branschen. Jag har haft ett nära samarbete med ett stort antal tillverkare av kylsystem i Norden och också gett tekniskt support till många entreprenörer. Jag har deltagit i flera forskningsprojekt som t ex Nuteks program för Alternativa Köldmedier och Energimyndighetens program för Energieffektiva kylanläggningar och Värmepumpar "Klimat 21".

På denna sida kommer jag att sammanställa information som jag tror att det finns behov av. Den kommer att vara under ständig utveckling. Och jag avser att presentera erfarenheter från konverteringsprojekt som jag deltar i.

Informationen  finn på följande former:

Som .PDF filer (ofta mer detaljerad information)
Som PowerPoint presentationer som kan ses via Browsern
Som allmän information i .html format direkt på hemsidan. Informationen är indelad i huvudområdena enl. vänster marginalen

Köldmedie information innehåller bl a

Textdokument med information
Avvecklingsdatum för CFC, HCFC köldmedier i Sverige, EU och Montrealprotokollet
Jämförelse av olika köldmedier
Lista på köldmedier med ASHRAE R-nummer/beteckningar/innehåll
      Alternativ till R22
      Övriga icke ASHRAE klassade alternativ

De senare listas i tabell nedanblueline.gif (1350 bytes)

Information på fil

Hämta PDF läsare för att läsa PDF filer nedan. Detta format ger bra utskrifter (men kan ej editeras om de laddas ner).

HTML är snabbare att ladda upp för att läsa här men förvanskas om man försöker skriva ut.

Word filer kan editeras när de har hämtats hem.

Ämne

Nyckelord

Kommentarer

Alternativ till R22

R22, R407C,R410A, R417A/Isceon 59 konvertering

PDF fil. 4 sidor, sept- 01
Genomgång av tillgängliga alternativ och deras användningsområde
Glide Definitioner.pdf R407C, Isceon 59, AREP, Definitioner, förångning, kondensering, Glide   PDF fil 2 sidor sept-99
Glide definitioner .html R407C, Isceon 59, AREP, Definitioner, förångning, kondensering, Glide   web format sept-99
     
     

WB01530_.GIF (347 bytes) Till toppen på sidan.

blueline.gif (1350 bytes)

Köldmedieavveckling i Sverige och internationellt

Avvecklingen styrs i huvudsak av tre regelverk

Ämne Montreal protokollet EU regler Juni 2000 Svenska regler

CFC

t ex. R11, R12, R114, R502,R500

    1 jan. 1992      -50% 1 jan. -98 Påfyllningsförbud
1 jan.1994 -75% 1 jan. 1994 -85% 1 jan. 2000 Användningsförbud
1 jan. 1996 -100% 1 jan 1995 -100%    
           

HCFC

tex R22, R123, R124, R142b

1 jan. 1996 max HCFC bas* jan-dec 2000-2007 max freeze level 1997 1 jan. 1998 Nyinstallationsstopp
1 jan. 2004 -35 % jan-dec 2008-2013 max 35% of above    
1 jan. 2010 -85 % jan-dec 2014-2019 max 20% of above 1 jan. 2002 Påfyllningsförbud
1 jan. 2015 -90% jan-dec 2020-2025 max 15% of above    
1 jan. 2020 -99,5 % jan-dec 2004 max 0% of above    
           
           
1 jan. 2030 -100 % 1 jan 1998 Förbud i bussar och tåg    
    1 jan 2000 Förbud i nya kyl och frysrum och aggregat >150 kW axeleffekt    
    1 jan 2001 Förbud i alla kylapplikationer förutom AC<100 kW    
    1 july 2002 Förbud i alt utom rev. AC    
    1 jan 2004 Förbud även i dessa    
    1 jan 2010 Förbud för nytt köldmedium för service    

WB01530_.GIF (347 bytes) Till toppen på sidan.

blueline.gif (1350 bytes)

Jämförelse av olika köldmedier

När det gäller valet av köldmedier är det en rad faktorer som spelar in. Valet av köldmedia blir alltid en kompromiss mellan.

Säkerhet
Miljöpåverkan
Tekniska egenskaper
Ekonomi

En viktig aspekt vid val är energieffektivitet ur såväl miljö som driftekonomisk utgångspunkt är COP (Coefficient of Performance=köldfaktor). Det är ofta svårt att göra rättvisande jämförelser då det inte är enkelt att fastställa vilka faktorer som ska utgöra bas för jämförelsen. Olika medier ger olika effekter, COP och påverkar också värmeöverföringen olika. Det finns olika utgångspunkter för jämförelsen. Nedan visas ett par exempel på en först en jämförelse av COP för R22, R404A, R407C och R134a i samma kompressors (annan olja för R22) med data ur tillverkarens program. Därefter finns en jämförelse mellan R22, R407C och R410A i scrollkompressorer med 5-6 kW kyleffekt (vid förångning 0°C och kondensering 45°C). Kompressorn för R410A har då anpassats för detta medias tryck och kraftförbrukning.

Jämförelse av COP för R22, R404A, R407C och R134a samma kompressor

Diagramobjekt Jämförelse COP t1=40°C

Diagramobjekt Jämförelse COP t1=50°C

Jämförelse av COP för R22, R407C och R410A

För jämförelse har beräkningarna gjorts på två kommersiell tillgängliga scrollkompressorer med 5-6 kW kyleffekt (vid förångning 0°C och kondensering 45°C). Kompressorn för R410A är anpassad för det högre trycket och med mindre slagvolym relativt elmotorn. Jämförelsen nedan visar bara kompressorns effektivitet. R410A har bättre värmeöverföringsegenskaper. Vilket köldmedium som ger den bästa COP beror av växlarnas utformning och dimensionering. Generellt kan det konstateras att R410A ger klara förbättringar om växlarna inte är av ren motströmstyp.

Diagramobjekt COP vid kondensering 40°C

Diagramobjekt COP vid kondensering 50°C

 

Diagramobjekt COP vid kondensering 60°C

WB01530_.GIF (347 bytes) Till toppen på sidan.

blueline.gif (1350 bytes)

Berglöf Kylteknologi AB
Nysätravägen 24, 131 33 Nacka ,
Tel. 08-55 61 55 75, Fax. 08-55 61 55 76
E-post info@berglof.kylteknologi.se